iBookr regisztráció


Olvassa el

Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák az iBookr.ai Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett www.ibookr.com (továbbiakban: Webáruház) nyújtott szolgáltatás és annak a Vásárló által történő igénybevételének feltételeit és szabályait.

II. Alapfogalmak
- Szolgáltató: iBookr.ai Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
- Székhelye: 9026 Győr, Dózsa György rakpart 51. IV/10.
- Elektronikus levélcím: [email protected]
- Telefonszám: +36 96 524 748
- Adószáma: 27932531-2-08
- Nyilvántartási száma: Cg.08-09-031852
- Vásárló: a Webáruházban regisztráló és a Szolgáltató részére megrendelést küldő személy, függetlenül attól, hogy a szolgáltatást saját vagy harmadik személy részére vásárolta.
- Webáruház: a https://ibookr.com webhelyen található honlap és az annak felületén megrendelhető szolgáltatások. A Szolgáltató részére a tárhelyet (Rackhost Zrt.) (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.) biztosítja.
- Szolgáltatás: a Webáruházon keresztül igénybe vehető könyvelési szolgáltatások.

- Felek: a Szolgáltató és a Vásárló együttesen.

III. Az ÁSZF hatálya, általános rendelkezések
1. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés tartalmát az ÁSZF határozza meg, amely kötelező jogi kötőerővel bír és szabályozza a Felek jogait és kötelezettségeit ideértve különösen a szerződés létrejöttének feltételeit és körülményeit, a teljesítési határidőket, szállítási és fizetési feltételeket, felelősségi és szavatossági szabályokat illetőleg az elállási jog gyakorlásának, valamint a jogérvényesítés szabályait.
2. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására, azzal, hogy az új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződéseket nem érinti, tartalmukat nem módosítja.
3. Jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, és magyar nyelven készült, továbbá a Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

IV. Az ÁSZF elfogadása
4. A Vásárló a Webáruházban történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket és szabályokat megismerte és elfogadja.
5. A Vásárló köteles az ÁSZF tartalmát elolvasni, megismerni, tekintettel arra, hogy az ÁSZF fentiek szerinti elfogadása még ennek hiányában sem mentesíti a Vásárlót az ÁSZF hatálya alól.

V. Regisztráció, a személyes adatok védelme, biztonság
6. A Vásárlónak a szolgáltatást a Webáruház honlapján történő regisztrációt követően van módja megrendelni.
7. A regisztráció során a Vásárló köteles megadni a nevét, e-mail címét, telefonszámát és a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges további adatait (adószám, tajszám, adóazonosító jel). Ezeket az adatokat a Szolgáltató bizalmasan és az Adatvédelmi Szabályzatban, illetőleg a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Adatvédelmi Tájékoztató megtalálható és megismerhető a Webáruház honlapján.
8. Vásárlónak az esetleges adatbeviteli hibák módosítására bármikor lehetősége van, azzal, hogy a pontatlan adatokkal leadott és visszaigazolt szolgáltatás-megrendelés következményei alól ez Vásárlót nem mentesíti.
9. A Vásárló a regisztráció során megadott jelszavát köteles bizalmasan kezelni, és azt illetéktelen személyek elől megóvni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a
Szolgáltatónak felróható okból, hozzáférhetővé válik. A Vásárló a fiókján keresztül történő megrendelésekért teljes felelősséggel tartozik.

VI. Árak
10. A termékek ára a Webáruház honlapján minden esetben feltüntetésre kerülnek. Az árak ÁFÁ-t tartalmaznak, mivel az értékesítő ÁFA-körbe tartozik.
11. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
12. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a rendszer hibájából eredően a Webáruház oldalán hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a szolgáltatás általában szokásos árától jelentősen eltérő, irreális ár okán, és ebben az esetben Szolgáltató nem köteles ezen az áron értékesíteni a szolgáltatást Vásárló részére. Az ilyen hibás ár feltüntetése esetén ugyanakkor, azonnal e-mailben tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék mellett feltüntetett ár hibás és felajánlja neki a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Ilyen esetben a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

VII. A Megrendelés folyamata
13. A regisztrációt követően a Vásárló a Webáruházból kiválasztja azon szolgáltatás(oka)t, amelyeket igénybe kíván venni, oly módon, hogy azok típusát és mennyiségét kijelöli, illetőleg meghatározza, majd az ezt a Webáruház meghatározott felületén megerősíti. Az igénybe kívánt szolgáltatás(ok) kiválasztása után a Vásárló az igénybe vételi szándékát megerősíti, amelyet követően sor kerülhet a fizetésre.
14. A szolgáltatás kifizetése oly módon történik, hogy a Webáruház honlapjáról a rendszer a Vásárlót a vásárlási szándéka megerősítését követően egy olyan online fizetési felületre navigálja (Barion), ahol lehetőség van a szolgáltatások megfizetésére, vagy a vásárlási szándék megerősítését követően sor kerülhet közvetlen online bankkártyával vagy átutalással történő fizetésre is.
15. A szolgáltatás(ok) megrendelése a rendelés leadásával és kifizetésével hatályosul, amelyről a Vásárló visszaigazolást kap az általa a regisztráció során megadott e-mail címre.

VIII. Kellékszavatosság
16. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
17. Kellékszavatossági igénye keretében a Vásárló igényelheti az ellenszolgáltatás esetleges arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
18. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló – amennyiben a szolgáltatás természete lehetővé teszi - egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
19. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
20. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

IX. Elállási jog
21. A Vásárlót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.
22. Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, a Szolgáltató a szolgáltatás díját haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti.
23. A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja a jelen ÁSZF mellékletében található elállási nyilatkozat minta kitöltésével és bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is.
24. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

X. Jogérvényesítési lehetőségek
25. A Vásárló esetleges észrevételeit és panaszait az alábbi elérhetőségeken közölheti a Szolgáltatóval:
E-mail: [email protected]
Postacím: 9026 Győr, Dózsa György rakpart 51. IV/10.
Telefonszám: +36 96 524 748
26. A Szolgáltató a panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben írásban válaszol, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, ezen álláspontját megindokolja.
27. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a Vásárlót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.
28. Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára.
a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;
b) Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél.
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
E-mail cím: [email protected]
c) Bírósági eljárás. A Vásárló a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

XI. Szerzői jogi feltételek
29. A Webáruház honlapján található szerzői alkotások szerzői jogi védelem alatt állnak (ideértve különösen grafikai ábrákat, fényképeket).
30. A Webáruház látogatói nem jogosultak a Szolgáltató szerzői jogi alkotásainak felhasználására, így különösen a szerzői jogi alkotások másolására, átdolgozására, terjesztésére, harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételére. A szabad felhasználási esetek vonatkozásában a szerzői jogi törvény rendelkezései irányadóak.

XII. Záró rendelkezések
31. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak.
32. A Vásárló a jelen ÁSZF-et megismerte, azok rendelkezéseit tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek fogadja el.
Elolvastam
Elfogadom